Import zákazníků

K čemu slouží import zákazníků?

Pomocí importu zákazníků můžete hromadně zadat nové zákazníky a editovat ty stávající. Změnit jim ceník, výši slevy atd. Export zákazníků a import jsou kompatibilní. Můžete si tedy nejprve vyexportovat soubor, editovat ho a importovat zpět.

Více informací o exportu naleznete v nápovědě Export zákazníků.

Jak importovat zákazníky?

Import zákazníků naleznete pod kartou Zákazníci → Import. Import nahrávejte ve formátu *.csv. Podporováno je kódování Windows-1250 (CP-1250) i UTF-8. Soubor nahrajte přes tlačítko Vybrat soubor a klikněte na tlačítko Importovat (obrázek 01).

Karta Log obsahuje informace o průběhu importu, tedy jestli byl úspěšně dokončen, jestli byly některé řádky přeskočeny atd.

Obrázek 01
Obrázek 01

Tabulka značek

V tabulce 01 naleznete seznam všech značek, které můžete použít pro názvy jednotlivých sloupečků. Povinné jsou pouze sloupečky billingFullname a email. Při importu nového zákazníka tedy stačí vyplnit jeho jméno a e-mail. Pokud by v importním souboru chyběly, pak se například doručovací adresa nebo jakýkoliv jiný údaj importem neaktualizují.

Název sloupcePovinnýPopis
emailanoPřihlašovací e-mail zákazníka. Musí být unikátní. Lze ho do e-shopu zadat pouze jednou. Pokud použijete v importu existující mail, řádek bude přeskočen a žádná změna se neprovede. Tuto informaci lze vyčíst ze záložky Log.
billingFullNameanoFakturační údaje – jméno zákazníka.
guidneGlobální unikátní ID zákazníka. Pokud importujete nové zákazníky, tento sloupeček do souboru nemusíte zadávat, bude vygenerován automaticky ve tvaru d7cc9ff4-9a15-11e3-bb01-ac162d8a2454. Pokud aktualizujete stávající zákazníky, využijte guid z exportu zákazníků. V takovém případě je nutné guid použít, aby systém věděl, jakého zákazníka edituje a neduplikoval údaje.
registrationDateneDatum registrace. Je třeba zadat ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM:SS, DD.MM.RRRR HH:MM nebo DD.MM.RRRR HH:MM:SS. Pokud editujete soubor v Excelu, doporučujeme dát si pozor na automatické úpravy formátu data. V tomto případě je lepší formát data zkontrolovat například v poznámkovém bloku. Pokud provádíte export a následný import a data registrace nechcete upravovat, sloupeček můžete zcela vymazat.
billingCompanyneNázev společnosti (v případě, že zákazník fakturuje na firmu).
companyIdneIČ společnosti (v případě, že zákazník fakturuje na firmu).
vatIdneDIČ společnosti.
identificationNumberneTIN společnosti. 
billingStreetneUlice – fakturační údaje.
billingHouseNumberneČíslo popisné – fakturační údaje.
billingCityneFakturační údaje – město.
billingDistrictneFakturační údaje – okres.
billingCountryneFakturační údaje – země. Název se musí shodovat s některou ze zemí definovaných v administraci pod odkazem /admin/zeme-doruceni/, jinak bude ignorován.
billingZipneFakturační údaje – PSČ.
shippingGuidneGlobální unikátní ID doručovací adresy. Jeden zákazník může mít více doručovacích adres, ale exportuje se vždy jen jedna náhodná. Hodnota tohoto pole určuje, která hodnota byla vyexportována. Pokud chcete tuto adresu aktualizovat, sloupeček ponechte beze změny. Pokud chcete zákazníkovi přidělit další, sloupeček z importu vymažte.
shippingFullNameneDoručovací adresa – jméno zákazníka.
shippingCompanyneDoručovací údaje – název společnosti.
shippingStreetneDoručovací údaje – ulice.
shippingHouseNumberneDoručovací údaje – číslo popisné.
shippingCityneDoručovací údaje – město.
shippingCountryneDoručovací údaje – země. Název se musí shodovat s některou ze zemí definovaných v administraci v Nastavení → Doprava a platby → Země doručení, jinak bude ignorován.
shippingZipneDoručovací údaje – PSČ.
accountGuidneGlobální unikátní ID přihlašovacího účtu. Jeden zákazník může mít více účtů, kterými se přihlašuje na e-shopu. Exportuje se pouze jeden z účtů (náhodně). Hodnota tohoto pole je tedy jednoznačný identifikátor daného účtu. Pokud chcete aktualizovat právě tento účet, ponechte accountGuid vyplněný, pokud chcete přidat další, hodnotu z accountGuid vymažte.
phoneneTelefon zákazníka.
customerGroupneZákaznická skupina.
extraDiscountPctneDodatečná sleva zákazníka v procentech. Stačí vyplnit číselnou hodnotu, například 3. Sleva bude importována pod kartu Slevy do pole Dodatečná sleva.
pricelistNameneNázev ceníku, který bude zákazníkovi přiřazen. Jméno se musí shodovat s jedním z ceníků z Zákazníci → Ceníky. Aby bylo možné ceníky měnit, je třeba mít zapnutý doplněk Velkoobchod, jinak bude sloupec ignorován.
remarknePoznámka.
emailVerifiedneInformace, jestli je e-mail ověřen. Více o funkci naleznete v článku Zákazníci

Jak si nový zákazník vytvoří heslo ke svému účtu?

Hesla zákaznických účtů nelze exportovat ani importovat. Hesla jsou z bezpečnostních důvodů hashována, neznáme tedy jejich skutečnou podobu. Pokud tedy naimportujete nového zákazníka, při jeho prvním pokusu o přihlášení se mu zobrazí stránka, kde může o nové heslo požádat (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02