Import produktů

Import produktů vám usnadní práci při zadávání nových produktů do e-shopu. Pokud chcete do e-shopu přidat například 1 000 položek, zabralo by příliš mnoho času přidávat je po jedné. I když může import produktů vypadat složitý, po prvním nahrání zjistíte, že tomu tak není.

Následující návod vám vysvětlí jednotlivé kroky potřebné ke správnému nastavení importu. Seznámíte se se značkami, které lze pro import produktů do Shoptetu použít a dozvíte se také, jak si vytvořit vzorový soubor pro import.

Pokud se chcete dovědět více informací o pravidelných importech dat, například od dodavatelů, přečtěte si článek Automatické importy produktů

Import produktů naleznete v administraci e-shopu pod záložkou Produkty → Import. Importovat produkty můžete ze souboru s příponou XLSX, CSV nebo XML. Pro CSV soubory je podporováno kódování Windows-1250 (CP-1250) i UTF-8. Formát XLS není podporován.

O importu ve formátu XML se dozvíte více v článku XML validace.

My si ukážeme, jak importovat ve formátu XLSX. Jeho použitím odpadá řada dodatečných nastavení. Budete potřebovat software podporující XLSX, tedy Microsoft Excel, Google Tabulky nebo Libre Office (zdarma).

Pro import produktů pomocí formátu XLSX nepodporujeme buňky obsahující vzorec.

Vytvoření vzorového souboru pro import

Pokud potřebujete pomocí exportu a importu upravit jen některé vlastnosti produktu, použijte podrobný návod v článku Export produktů. Úplný export používejte jen v případě, že přenášíte do e-shopu velké množství zcela nových produktů. Vyhnete se situaci, kdy byste omylem změnili existující produkt.

Vzorový úplný import doporučujeme používat jen při plnění nového e-shopu produkty.

Jako vzor pro budoucí import použijeme export produktů přímo z administrace Shoptetu. Ukážeme si, jak exportovat soubor se všemi dostupnými značkami (tedy všemi sloupci tabulky), které Shoptet používá. Tak budete mít jistotu, že žádnou z vlastností produktu nevynecháte. Vyhnete se tak dodatečnému a zdlouhavému nastavování produktů v administraci.

Pro exportovaný soubor použijeme formát XLSX.

 • Vstupte do administrace svého e-shopu na záložku Produkty → Export.
 • Vyberte záložku Export.
 • Z nabídky vyberte možnost Vytvořit vlastní typ exportu:
  • Zvolte nadpis (např. Úplný).
  • Ve všech nabídkách níže vyberte možnost Označit vše (obrázek 01).
  • Klikněte na tlačítko Uložit.
 • Vraťte se do záložky Export.
 • Typ zvolte vlastní: Úplný.
 • Formát zvolte XLSX.
 • Ostatní nastavení ponechejte na výchozích hodnotách a klikněte na tlačítko Exportovat.
Obrázek 01
Obrázek 01

Je třeba si uvědomit, že i při dodržení tohoto postupu mohou některé značky v tabulce chybět. Typickým příkladem je DPH. Pokud máte v administraci e-shopu nastaveno, že nejste plátcem DPH, tak export nebude zahrnovat značky, které se k placení DPH vztahují.

Pravidla importu

Aby byly produkty úspěšně naimportovány, je potřeba údaje vyplnit podle následujících pravidel:

 • Sloupce code, pairCode a name jsou vždy první zleva.
 • Na pořadí ostatních sloupců nezáleží.
 • Řádky produktů na sebe musí navazovat – není možné mít prázdné řádky.
  • Např. pokud máte uprostřed souboru několik prázdných řádků, systém je vyhodnotí jako konec importu.
 • Sloupce označené jako nepovinné nemusí být v importovaném souboru uvedeny.
 • Pokud upravujete produkty, které v e-shopu existují, můžete uvést jen ty sloupce, které chcete změnit.
  • Nenechávejte v importním souboru prázdné sloupce a prázdné řádky.
 • Sloupce označené jako povinné (code, pairCode, name) musí být v souboru uvedeny vždy. Platí to v případě nového produktu i v případě, že importem upravujete existující produkty. Nové produkty navíc vyžadují v importu i sloupce price a description, aby mohly být založeny. Při úpravě existujících produktů tyto dva sloupce není třeba dále uvádět.
 • Sloupce pro jazykové verze (např. „name:cs“, „name:en“, atd.) je možné využít pouze pro aktualizaci již existujících produktů. Tyto sloupce není možné využít v importu, který vytváří v obchodě nové produkty.

Je rozdíl mezi:

 1. Nepovinný sloupec není v souboru uveden.
 2. Sloupec je uveden, ale nejsou vyplněny jeho hodnoty.

Je třeba na to dát pozor zejména u produktu, který v e-shopu existuje a vy chcete importem jeho vlastnosti aktualizovat. V případě 1 budou původní vlastnosti produktu zachovány. V případě 2 budou původní vlastnosti produktu přepsány prázdnými hodnotami.

Tabulka značek a pravidel

Následující tabulka ukazuje seznam všech značek (v případě importní tabulky sloupců), se kterými se v exportu a importu Shoptetu setkáte. Každá značka zastupuje vlastnost některé z položek ve vašem e-shopu.

V tabulce naleznete informace, jestli se jedná o značku povinnou, její možné hodnoty a stručný popis. V popisu najdete informace, které do políček ve sloupcích tabulky budete vyplňovat.

Název sloupcePovinnýMožné hodnotyPopis
codeano Kód produktu nebo varianty. Musí být jedinečný v rámci celého e-shopu. Kód produktu může mít maximálně 64 znaků. Povolené znaky pro kód produktu jsou A-Z, 0-9 a speciální znaky _ /-. mezera.
pairCodeano Párovací kód označující variantu produktu. Všechny varianty jednoho produktu musí mít stejný párovací kód. V případě, že vaše produkty varianty nemají, ponechte sloupec pairCode prázdný. PairCode může obsahovat znaky 0–9 a A–Z. Nesmí obsahovat speciální znaky. Více v Import produktu s variantami a bez variant.
nameano Název produktu.
guidne Interní údaj Shoptetu. Není nutné věnovat mu při importu pozornost.
externalIdne Tato značka, resp. její hodnota, pomáhá spárovat varianty s konkrétním produktem. Při jejím použití odpadá nutnost v souboru XML uvádět vždy ostatní varianty. Políčko může obsahovat znaky 0–9 a A–Z.
appendixne Doplněk názvu. Lze do něj propisovat akční nabídky a dárky, více informací najdete v článku Doplněk produktu a dárky.
shortDescriptionne Krátký popis produktu. Tento popis se zobrazuje např. ve výpisu kategorie produktu nebo se exportuje vyhledávačům zboží.
descriptionne Podrobný popis produktu. Zobrazuje se v detailu produktu. Maximální počet povolených znaků 32767.
supplierne  Dodavatel produktu.
manufacturerne  Značka produktu.
metaDescriptionne Meta popisek produktu.
itemTypene Druh položky. Zde můžete zvolit, jestli se jedná o nový produkt (product), bazarový produkt (bazaar), sadu (set) nebo službu (service). Tato informace se bude odesílat do vyhledávačů zboží.
setItemne Výčet položek sady. Pokud sada obsahuje více položek, používají se názvy sloupců setItem;setItem2;setItem3;...
eanne EAN produktu nebo varianty. Může mít až 14 míst.
productNumberne Produktové číslo produktu nebo varianty (ISBN).
partNumberne Číslo dílu výrobce (MPN) u produktu nebo varianty.
serialNumberne Sériové číslo produktu nebo varianty.
plune PLU (kód pro dohledání ceny) produktu nebo varianty.
defaultImagene Absolutní cesta k obrázku u varianty produktu. Ke každé variantě produktu lze přiřadit jeden obrázek.
imagene Absolutní cesta k obrázku produktu. Při importu více obrázků lze použít názvy sloupců image2;image3;... Zároveň je ale nutné mít v souboru i sloupec image.
imageDescne Alternativní popis obrázku. Při importu více obrázků lze použít názvy sloupců imageDesc2;imageDesc3;... Zároveň je ale nutné mít v souboru i sloupec imageDesc.
defaultCategoryne Výchozí kategorie. Jedná se o kategorii, ve které je produkt na e-shopu umístěn. Sloupec defaultCategory je třeba vyplnit, aby se zboží na e-shopu zobrazilo. Více v Import kategorií.
categoryTextne Zařazení produktu do další kategorie, než je výchozí defaultCategory. Pokud produkt chcete umísit do více kategorií v různých stromech, je třeba přidat sloupec categoryText2;categoryText3;... atd.
Více v Import kategorií.
pricepro nové produkty ano Cena produktu nebo varianty, uvádí se pouze číselná hodnota bez speciálních znaků. Cenu uveďte u každého produktu a každé varianty. Pokud produkt na e-shopu existuje, sloupec nemusí být v importu uveden. 
priceRatione Cenový koeficient. Cena produktu se počítá vynásobením zadané ceny a tohoto koeficientu. Pokud chcete, aby výsledná cena byla stejná jako v políčku Cena, nastavte koeficient na 1.
standardPricene Původní cena produktu nebo varianty.
purchasePricene Nákupní cena produktu nebo varianty.
currencyne Kód měny, ve které je uvedena cena produktu nebo varianty.
includingVatne 0;1 Uvádí, jestli jsou uvedené ceny bez DPH nebo včetně. DPH. Hodnota 0 je určena pro ceny bez DPH a hodnota 1 znamená cenu včetně DPH.
percentVatne Procentuální sazba daně produktu nebo varianty.
actionPricene Akční cena produktu. Více v Import akční ceny.
actionFromne Od jakého data bude platit akční cena (formát YYYY-MM-DD).
actionUntilne Do jakého data bude platit akční cena (formát YYYY-MM-DD).
minimumAmountne Minimální objednatelné množství.
maximumAmountne Maximální objednatelné množství.
freeShippingne 0;1 Uvádí, jestli bude mít produkt povolenou dopravu zdarma. Hodnota doprava zdarma není povolena, hodnota 1 doprava zdarma je povolena. 
freeBillingne 0;1 Uvádí, jestli bude mít produkt povolenou platbu zdarma. Hodnota platba zdarma není povolena, hodnota 1 platba zdarma je povolena. 
maxDiscountne 

Uvádí maximální možnou slevu. Zadávejte bez procent, pouze číslo.

applyDiscountCoupon

ne

0;1

Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, jestli je pro ně možné použít slevový kupon. Hodnota 1: slevový kupon bude možné použít. Hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: slevový kupon nebude možné na položku aplikovat.

applyLoyaltyDiscount

ne

0;1

Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, jestli je na ně možné uplatnit věrnostní slevu. Hodnota 1: věrnostní slevu bude možné uplatnit. Hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: věrnostní slevu nebude možné na položku aplikovat.

applyQuantityDiscount

ne

0;1

Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, jestli je na ně možné uplatnit množstevní slevu. Hodnota 1: množstevní slevu bude možné použít. Hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: množstevní slevu nebude možné na položku aplikovat.

applyVolumeDiscount

ne

0;1

Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, jestli je na ně možné uplatnit objemovou slevu. Hodnota 1: objemovou slevu bude možné použít. Hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: objemovou slevu nebude možné na položku aplikovat.

variant:-název-

ne

 

Pro správné zadání musí být vyplněný sloupec pairCode. Za -název- ve jménu sloupce vyplňte název parametru. Jednotlivé řádky v tomto sloupci pak určují hodnoty daného parametru. Příklad: název sloupce je variant:Barva a v řádku, který má stejný pairCode, je uvedeno Bílá a v dalším takovém řádku Modrá. Znamená to, že máme produkt ve dvou barvách – bílé a modré.

Maximum jsou tři parametry na variantu.

filteringProperty:-název-

ne

 

Parametry pro filtrování u produktu, z nich je pak možné vytvořit parametrické filtry. V souboru se název sloupce přidává v tomto tvaru filteringProperty:Název_parametru. Do sloupce se pak zadávají hodnoty parametrů.

surchargeParameter:-název-

ne

 

Uvádí název příplatkového parametru. Na místo části označené -název-, napište za dvojtečku skutečný název vašeho příplatkového parametru. Tedy například: surchargeParameter:Potisk.

Stejně tak pokračujte v pojmenování i ostatních příplatkových parametrů.

Pokud pomocí importu provádíte změnu v příplatkovém parametru, je toto pole povinné. Název příplatkového parametru slouží k identifikaci toto parametru.

surchargeParameter:-název-:includingVat

ne

0;1

Sazba DPH. Pokud nebude uvedena, nastaví se výchozí hodnota 1, tedy že cena zahrnuje DPH.

surchargeParameter:-název-:currency

ne

 

Měna, ve které je příplatek nastaven. Pokud nebude uvedena, nastaví se výchozí hodnota, tedy nastavená výchozí měna vašeho e-shopu.

surchargeParameter:-název-:requiredValue

ne

0;1

Uvádí, jestli je nutné, aby příplatek vybral na e-shopu sám zákazník nebo ne. Pokud nebude uvedena, nastaví se výchozí hodnota 0, tedy že není nutné, aby zákazník příplatek vybral.

surchargeParameter:-název-:description

ne

 

Popis příplatkového parametru.

surchargeParameter:-název-:shortName

ne

 

Název, který se zobrazí na detailu produktu. Není-li vyplněn, zobrazí se hlavní název. Tedy obsah, který je dán hodnotou surchargeParameter:název.

recyclingFeesCategory

ne

 

Kategorie recyklačního příspěvku. Hodnotou pole je název konkrétní kategorie recyklačního příspěvku.  

recyclingFeesPrice

ne

 

Cena recyklačního příspěvku.

recyclingFeesCurrency

ne

 

Měna recyklačního příspěvku.  

recyclingFeesType

ne

1;2

Typ recyklačního příspěvku. Hodnota 1 určuje, že cena příspěvku je za měrnou jednotku, hodnota 2 pak určuje, že cena je za hmotnost (za kg).  

stock

ne

 

Počet kusů (produktu nebo varianty) skladem. Sloupec má smysl, pouze pokud máte na svém e-shopu aktivní doplněk Skladové hospodářství. Jako hodnota se zadává pouze číslo.

Pokud používáte Více skladů, pak se sloupec nazývá stock: a jméno konkrétního skladu, které máte vyplněné v administraci, tedy např. stock:Sklad Praha (výchozí) nebo stock:Sklad Bratislava.

stockLocation

ne

 

Pozice ve skladu. Hodnota tohoto pole je označení pozice, na které se zboží ve skladu nachází, např. R2/P10 (řada 2 / police 10).

Pokud používáte Více skladů, pak se sloupec nazývá stockLocation: a jméno konkrétního skladu, které máte vyplněné v administraci, tedy např. stockLocation:Sklad Praha (výchozí) nebo stockLocation:Sklad Bratislava

stockMinSupply

ne

 

Minimální zásoba na skladě.

negativeAmount

ne

0;1

Uvádí, jestli lze produkt nakupovat i do minusových skladových zásob. Sloupec má smysl pouze, pokud máte na svém e-shopu aktivní doplněk Skladové hospodářství.

availability

ne

 

Dostupnost produktu nebo varianty při vypnutém Skladovém hospodářství.

availabilityOutOfStock

 

 

Dostupnost produktu nebo varianty při zapnutém Skladovém hospodářství. Dostupnost při vyprodání.

availabilityInStock

ne

 

Dostupnost produktu nebo varianty při zapnutém Skladovém hospodářství. Dostupnost zboží na skladě.

unit

ne

 

Jednotka produktu nebo varianty.

decimalCount

ne

0;1;2;3

Uvádí, na kolik desetinných míst lze vložit poměr množství kusu produktu do košíku. Tj. místo vložit do košíku 1 ks, můžete vložit 1.8 ks, v případě jednoho desetinného místa, nebo 2.88 ks v případě 2 desetinných míst. Adekvátně k tomuto nastavení se odpočítává sklad (na skladě je tak možné mít například 3.4 ks produktu). V administraci naleznete toto nastavení v detailu produktu pod názvem „Počet číslic za desetinnou čárkou“.

warranty

ne

 

Záruka. Možno zadat čísly a písmeny, např. Prodloužená na 3 roky.

itemConditionGrade

 

ne

open_box; refurbished; used

Upřesnění stavu bazarového produktu pro Zboží.cz. Možné hodnoty jsou rozbalené (open_box), repasované (refurbished), použité (used). 

itemConditionDescription

ne

 

Textový popis stavu bazarového produktu. 

weight

ne

 

Hmotnost produktu nebo varianty. Zadává se v kilogramech. Gramy je možné zadat ve formátu 0.2 kg.

height

ne

 

Výška balíku. Jedná se o rozměr balení, nikoliv samotného produktu. 

width

ne

 

Šířka balíku. Jedná se o rozměr balení, nikoliv samotného produktu. 

depth

ne

 

Délka balíku. Jedná se o rozměr balení, nikoliv samotného produktu. 

recommendedPackaging

ne

 

Doporučené balení zásilky. 

firmyCz

ne

0;1

Uvádí, jestli se má produkt objevit v profilu firmy na serveru Firmy.cz.

relatedProduct

ne

 

Kód souvisejícího produktu (pro více produktů je třeba přidat sloupec nebo sloupce: relatedProduct; relatedProduct2; relatedProduct3 atd.).

alternativeProduct

ne

 

Kód podobného produktu (pro více produktů je třeba přidat sloupec nebo sloupce: alternativeProduct; alternativeProduct2; alternativeProduct3 atd.).

gifts

ne

 

Kód dárku k produktu (pro více produktů je třeba přidat sloupec nebo sloupce: gifts2; gifts3; gifts4 atd.).

textProperty

ne

 

Popisné parametry k produktu. Pokud je jich více, jsou v souboru jako textProperty; textProperty2 atd. Hodnoty ve sloupcích jsou ve tvaru například: Barva;Oranžová. Přičemž před středníkem je parametr a za středníkem je jeho hodnota. Více v Import textových parametrů.

externalCode

ne

 

Kód výrobce produktu nebo varianty.

variantVisibility

ne

0;1

Skrývání a zobrazování variant: uvádějte hodnoty 1 pro zobrazení, 0 pro skrytí. Nenechávejte políčka nevyplněná.

productVisibility

ne

hidden; visible; blocked;

showRegistered;

blockUnregistered;

cashDeskOnly; detailOnly

Skrývání a zobrazování produktu: hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je výchozí stav, produkt bude viditelný. Další možné hodnoty: blocked: zamezí objednání produktu; showRegistered: produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele; blockUnregistered: produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován; cashDeskOnly: zobrazit jen na pokladně; detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.

adult

ne

0;1

Uvádí, jestli je produkt pro dospělé. 0: bez omezení. 1: je pouze pro dospělé.

atypicalShippingne 0;1 Atypická doprava. Je-li tento příznak zaškrtnutý v názvu produktu, hodnota značky je automaticky 1.

atypicalBilling

ne

0;1

Atypická platba. Je-li tento příznak zaškrtnutý v názvu produktu, hodnota značky je automaticky 1.

actionFlagActive

ne

0;1

Uvádí, jestli bude u produktu zobrazen příznak Akce.

actionFlagValidFrom

ne

 

Datum, od kterého akce probíhá. Formát YYYY-MM-DD.

actionFlagValidUntil

ne

 

Datum, do kterého akce probíhá. Formát YYYY-MM-DD.

newFlagActive

ne

0;1

Uvádí, jestli bude u produktu zobrazen příznak Novinka.

newFlagValidFrom

ne

 

Datum, od kterého má být produkt jako novinka označen. Formát YYYY-MM-DD.

newFlagValidUntil

ne

 

Datum, do kterého je zboží označeno jako nové. Formát YYYY-MM-DD.

tipFlagActive

ne

0;1

Uvádí, jestli bude u produktu zobrazen příznak Tip.

tipFlagValidFrom

ne

 

Datum, od kterého bude u zboží použit příznak Tip. Formát YYYY-MM-DD.

tipFlagValidUntil

ne

 

Datum, do kterého zboží ponese příznak Tip. Formát YYYY-MM-DD.

custom1FlagActive

ne

0;1

Volitelný příznak. Možné je použít např. Výprodej. (Pro více volitelných příznaků je třeba přidat sloupec nebo sloupce: custom2FlagActive; custom3FlagActive atd.).

custom1FlagValidFrom

ne

 

Datum, od kterého zboží zvolený příznak ponese. Formát YYYY-MM-DD. (Pro více dat volitelných příznaků je třeba přidat sloupec nebo sloupce: custom2FlagValidFrom; custom3FlagValidFrom atd.).

custom1FlagValidUntil

ne

 

Datum, do kterého zboží ponese zvolený příznak. Formát YYYY-MM-DD. (Pro více dat volitelných příznaků je třeba přidat sloupec nebo sloupce: custom2FlagValidUntil; custom3FlagValidUntil atd.).

relatedVideo

ne

 

Importuje související videa, je třeba zadat ve formátu název;url adresa. Tedy například: Instrukce;https://www.youtube.com/video

Další videa je možné importovat přes sloupečky relatedVideo2; relatedVideo3 atd.

allowsIPlatba

ne

0;1

Uvádí, jestli bude možné produkt zakoupit přes Iplatbu (na splátky).

allowsPayOnline

ne

0;1

Uvádí, jestli jsou u produktu povoleny online platby.

xmlFeedName

ne

 

Jméno produktu v XML feedu. Je-li políčko vyplněno, bude se do vyhledávačů zboží automaticky odesílat uvedený název místo názvu, který máte na e-shopu. U produktů s variantami budou doplněny varianty.

seoTitle

ne

 

Nadpis ve zdrojovém HTML kódu, v tagu <title>. Můžete použít v případech, kdy chcete mít v titulku stránky jiný text, než je hlavní nadpis stránky (většinou název produktu).

heurekaHidden

ne

0;1

Nezobrazovat na Heurece. Umožňuje vyloučit produkt ze systémově generovaného feedu pro Heureka.cz.

heurekaCartHidden

ne

0;1

Nezobrazovat na Heureka Marketplace. Umožňuje vyloučit produkt z nabídky na Heureka Marketplace.

heurekaCpc

ne

 

Cena za proklik na Heureka.cz. Výši ceny za proklik (CPC) na službě Heureka.cz je možné nastavit po získání certifikátu Ověřeno zákazníky.

zboziHidden

ne

0;1

Nezobrazovat na Zboží.cz. Umožňuje vyloučit produkt ze systémově generovaného feedu pro Zboží.cz.

zboziCpc

ne

 

Maximální cena za proklik v detailu produktu v Kč ve službě Zboží.cz. Pokud si nastavíte maximální cenu za proklik, kterou jste ochoten pro danou položku v detailu zaplatit, Zboží.cz spočítá cenu prokliku nutnou k udržení na dané pozici (second-price). Použije-li zákazník řazení od nejlevnější nabídky, účtuje se pouze ceníková cena.

zboziSearchCpc

ne

 

Maximální cena za proklik ve fulltextovém výsledku hledání (nezařazené nabídky) v Kč. Pokud si nastavíte maximální cenu za proklik, kterou jste ochoten pro danou položku ve fulltextu zaplatit, Zboží.cz spočítá cenu prokliku nutnou k udržení na dané pozici (second-price). Použije-li zákazník řazení od nejlevnější nabídky, účtuje se pouze ceníková cena.

arukeresoHidden

ne

 

Nezobrazovat na Arukereso. Umožňuje vyloučit produkt ze systémově generovaného feedu pro Arukereso.hu.

arukeresoMarketplaceHidden

ne

 

Nezobrazovat na Arukereso Marketplace. Umožňuje vyloučit produkt z Arukereso Marketplace.

packageAmount

ne

 

Množství v balení.

packageAmountUnit

ne

 

Jednotka množství v balení. V administraci e-shopu je možné nastavit tyto jednotky: pcs, g, kg, t, cm, m, cm2, m2, ml, l, cm3, dm3, m3.

measureUnit

ne

 

Měrná jednotka.

measureUnitValue

ne

 

Jednotka měrné jednotky. V administraci e-shopu je možné nastavit tyto jednotky: pcs, g, kg, t, cm, m, cm2, m2, ml, l, cm3, dm3, m3.

internalNote

ne

 

Interní poznámka.

heurekaCategoryId

ne

 

ID kategorie napárované na úrovni produktu pro Heureka.cz.

zboziCategoryId

ne

 

ID kategorie napárované na úrovni produktu pro Zboží.cz.

googleCategoryId

ne

 

ID kategorie napárované na úrovni produktu pro Google Nákupy.

glamiCategoryId

ne

 

ID kategorie napárované na úrovni produktu pro Glami.

googleCategoryId

ne

 

ID Google kategorie, která se exportuje do XML feedu pro Google Nákupy. 

sizeId

ne

 

Interní číslo SizeID tabulky. Více v článku SizeID.

SizeIdLabel

ne

 

Jméno SizeID tabulky. 

depositCode

ne

 

Kód zálohy. 

depositLogic

ne

per-order; per-product

Chování zálohy. per-order: při zakoupení produktu bude k objednávce účtován 1 kus zálohy; per-product: za každý kus produktu bude do objednávky započítán 1 kus zálohy. 

ossTaxRate: zkratka země doručení

ano

high; low; third; none.

Přiřazení zvláštní daňové sazby v režimu OSS pro daný produkt/variantu. high: standardní; low: snížená sazba; third: druhá snížená sazba; none: nulová daň.

V případě, že si nevíte rady s významem některé z výše uvedených značek, vyhledejte si ji přímo v administraci e-shopu (v umístění Produkty → Přehled/Ceny/Sklad/Slevy/Kategorie).

Většina značek má v administraci vedle názvu ikonku s písmenem „i“. Po najetí myší na ikonku se objeví informace a vlastnosti značky.

Import produktu bez variant a s variantami

Oba typy produktu se zapisují do importního souboru zcela stejně. Jediným rozdílem je sloupec pairCode.

 • Jedná se o povinný sloupec.
 • Musí být umístěný v tabulce jako druhý zleva.
 • Produkty bez variant mají tento sloupec prázdný.
 • Produkty s variantami mají sloupec vyplněný hodnotou, která je pro všechny varianty stejného produktu stejná.
  • Např. chceme-li importovat produkt se 4 variantami, tak 4 po sobě následující řádky v tabulce budou mít stejný pairCode.
 • Varianty se stejným pairCode je třeba mít v tabulce hned pod sebou.
  • Např. pokud bude jedna taková varianta na odlišném místě, nahraje se jako samostatný duplicitní produkt.
 • Hodnota pairCode je libovolná, lze použít znaky 0–9 a A–Z, ale nesmí obsahovat speciální znaky.

Import kategorií

Kategorie dělí zboží v e-shopu do různých skupin, např. podle koncového zákazníka, odvětví, typu produktu atd. Pokud kategorie ještě nejsou založené v e-shopu, e-shop je vytvoří z informací z tabulky.

 • Produkty přiřazujeme do kategorií na základě dvou značek: defaultCategory a categoryText.
 • Kategorie se zapisují ve stromové struktuře, tedy hlavní kategorie > 1. podkategorie > 2. podkategorie. Počet podkategorií je neomezený (obrázek 02).
 • Před i za znakem > se nachází mezera.
 • Použití dvojitého znaku >> zařadí produkt pouze do konkrétní kategorie.
 • Hodnota v tabulce A > B > C > D >> E způsobí, že produkt bude zařazen pouze do kategorie E.
 • Hodnota v tabulce: >**> A > B >> C > D >> E způsobí, že produkt bude zařazen pouze do kategorií A, C, E.
Obrázek 02
Obrázek 02

Značka defaultCategory (výchozí kategorie) může být jen jedna. Pokud ji neuvedete, produkt se uživatelům na e-shopu nezobrazí.

 • Na hlavní kategorii lze odkázat pouze uvedením názvu do sloupečku defaultCategory.
 • Na podkategorii použijte stromovou strukturu názvu, např. Oblečení > Tričko >> Krátký rukáv.

Značka categoryText zařadí produkt do další (jiné) kategorie, než je defaultCategory. Pro její zápis platí stejná pravidla.

 • Pro zařazení produktu do více kategorií, přidejte další sloupeček a nazvěte ho categoryText2.

Kategorie, které se jmenují stejně. Jak zamezit duplicitě?

V systému e-shopu je třeba odlišit kategorie, které jsou stejně nazvané. Například tři kategorie s názvem Bylinné čaje. Při importu se produkty nemusí nahrát do kategorie, do které je zrovna chcete. To lze jednoduše vyřešit.

 • V administraci e-shopu zvolte Produkty → Kategorie.
 • Vyberte záložku Kategorie produktu.
 • Otevřete editaci kategorie tak, že kliknete na její název.
 • Vyberte záložku Pokročilé.
 • Vyberte pole Text odkazu (v menu).
 • U všech tří kategorií vepište do tohoto pole např. Bylinné čaje.
 • Poté přejmenujte názvy (záložka Obecné informace) daných kategorií tak, aby se lišily (např. Bylinné čaje černé, Bylinné čaje zelené a Bylinné čaje žluté).
 • Pokud máte u nadpisu v menu zvoleno Bylinné čaje, nevyužívejte tento název v nadpisu stránky
 • V importu použijte pro každou kategorii její nový název.
 • Tyto rozšířené názvy se nezobrazí v e-shopu v menu kategorií, budou však vidět v záhlaví dané kategorie.

Import textových parametrů

Textové parametry popisují nějaké vlastnosti produktu. Textové parametry naleznete v administraci Shoptetu v detailu produktu pod záložkou Parametry.

 • Do Shoptetu lze importovat pouze Název parametru (např. Barva) a Hodnota popisného parametru (např. Oranžová), Vysvětlivku názvu parametru lze doplnit ručně v administraci e-shopu (obrázek 03).
Obrázek 03
Obrázek 03
 • Zvolte pole ve sloupci textProperty.
 • Název parametru a Hodnotu popisného parametru oddělte v buňce tabulky středníkem bez mezer (obrázek 04).
 • Do této buňky už žádné další středníky nevkládejte.
 • Pokud chcete importovat více textových parametrů, vložte do tabulky sloupce: textProperty2, textProperty3 atd.
 • V případě produktu s variantami vyplňte textProperty pro každou variantu.
Obrázek 04
Obrázek 04

Import akční ceny

Akční cenu (actionPrice) importujte vždy s parametry actionFrom a actionUntil. Jedná se o platnost dané akce. Datum zadáváte ve formátu YYYY-MM-DD (např. 27. září 2018 zapište jako 2018-09-27), formát buňky musí být nastaven jako text, protože pak při úpravě souboru v Excelu nedochází k automatickému přeformátování).

Jak provést import produktů

 • Vstupte do administrace svého e-shopu, Produkty → Import (obrázek 05).
 • Vyberte záložku Import.
 • V záložce Log máte k dispozici informace o už provedených importech.
Obrázek 05
Obrázek 05
 • V Nastavení importu máte tři možnosti:
  • Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru: vše na e-shopu zůstává, žádný produkt nebude smazán. Produkty obsažené v importovaném souboru budou upraveny.
  • Změnit jen produkty obsažené v importu a smazat u těchto produktů varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru: smaže všechny varianty, které jsou zadané v e-shopu, ale nebudou obsažené v importovaném souboru u produktů.
  • Smazat produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru: maže kompletně vše, co není v importovaném souboru. Pokud byste například chtěli upravit importem jen jeden produkt a zaškrtli tuto možnost, vše se smaže a na e-shopu zůstane pouze jeden produkt ze souboru.
 • Dále můžete ještě zvolit:
  • Aktivovat přesměrování u změněných URL adres na nové:
   • Pro CSV a XLSx soubory: přesměrování bude vytvořeno pouze v případě, že je aktivní doplněk Pokročilé SEO a v jeho nastavení je aktivována volba pro tvorbu automatických přesměrování.
   • Pro XML soubory (jak Relax NG, tak dle specifikace Heureky): přesměrování je vytvořeno v případě aktivního doplňku Pokročilé SEO a aktivní možnosti pro tvorbu automatického přesměrování. Druhou možností je použití tagu <ORIG_URL>, který obsahuje původní URL adresu produktu. Pokud bude v XML souboru tento tag obsažen, přesměrování se vytvoří vždy, bez ohledu na to, jestli je doplněk Pokročilé SEO aktivní.
  • Změňte adresu URL produktu podle názvu produktu: pokud volbu aktivujete, proběhne změna URL adresy podle nového názvu produktu. U změněných URL adres dojde automaticky k vytvoření přesměrování původní URL adresy na novou. Jejich seznam naleznete v sekci Marketing → Základní SEO pod záložkou Přesměrování adres (URL).
 • Vyberte soubor pro import.
 • Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Zkontrolujte v administraci (Produkty → Import), že import proběhl správně.

Dokončení převodu dat

Pokud jste právě dočetli některý z článků o převodu e-shopu na Shoptet, využijete k jeho dokončení tento návod.

Ukážeme si, jak k importu a nastavení všech vlastností produktu využít export ze Shoptetu. Dále si vysvětlíme, jaká existují pro import pravidla a význam jednotlivých značek. Dozvíte se také, jak si poradit se specifickými značkami jako jsou produkty s variantami, kategorie, textové parametry nebo akční ceny.

Pro tento postup si někam stranou připravte export z vašeho původního e-shopu nebo si v další kartě prohlížeče otevřete přímo jeho administraci. Pokud budete mít při ruce původní informace o vašich produktech, bude pro vás tento postup jednodušší. Jedná se zejména o informace (značky), které nebyly při migraci exportovány/importovány a bude třeba je nastavit nyní.

Dále postupujte podle návodu v tomto textu. Dalším krokem je Vytvoření vzorového souboru pro import.